Hướng dẫn cài đặt thước lái Ford Ranger bằng phần mềm chuyên hãng FORD IDS

IDS-software

– Thiết bị sử dụng : SVCI J2534
Máy Chẩn Đoán SVCI J2534 Ford/Mazda
– Phần mềm chẩn đoán chuyên hãng FORD IDS
Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Ford/Mazda SVCI J2534
– Video hướng dẫn cài đặt bên dưới :