300,000

Đời xe: Accord
Năm: 2000-....
Chip:93c56,93c66,93c76....

Tags: , .
300,000

Đời xe: Aveo
Năm: 2009-2010,2012-2014
Chip:24c16,93c86,95160

Tags: , .
500,000

Đời xe: Aveo
Năm: 2009,2018,...
Chip:9S12XEQ512(BCM),9S12HZ256,...

Tags: , .
1,500,000

Đời xe: Bentley.
Năm: .....
Chip: ......

%s Tag: .
900,000

Đời xe: E46,E36,E30,E21,E90, E91, E92, E93,E46
Năm: ....-2012
Chip: ......

Tags: , , .