300,000

Đời xe: Aveo
Năm: 2009-2010,2012-2014
Chip:24c16,93c86,95160

Tags: , .
500,000

Đời xe: Aveo
Năm: 2009,2018,...
Chip:9S12XEQ512(BCM),9S12HZ256,...

Tags: , .
300,000

Đời xe: colorado
Năm: 2005-2011,2012-2013
Chip:24c16(BCM),25040(Body),93c56,93c66

Tags: , .
300,000

Đời xe: Cruze
Năm: 2010-2013,2010-2012,2016-2017
Chip:24c16(BCM),24c16(dash),24c32,95160(BCM)

Tags: , .