500,000

Đời xe: Espace
Năm: 2002-2010
Chip:MC9S12H128,68HC11KA4,...

Tags: , .
500,000

Đời xe: Focus
Năm: 1999-2009
Chip:68HC11E9,MCS9S12H256,MCS9S12XHZ512

Tags: , .
300,000

Đời xe: Mondeo
Năm: 2006-2007,2012-2016
Chip:24c16,24c32

Tags: , .
500,000

Đời xe: Mondeo
Năm: 2016-....
Chip:MC9S12XHZ512,MC9S12H256,..

Tags: , .
300,000

Đời xe: Ranger
Năm: 2004,2006,2013-2017
Chip:93c46,93c56,24c16,93c66,93c86

Tags: , .
500,000

Đời xe: Ranger
Năm: 2004-2009,2000-2001
Chip:68HC05L28,MC9S12DG256,MC9S12H128

Tags: , .
300,000

Đời xe: Transit
Năm: 2007-2009,2013-2015
Chip:24c16,24c32,93c76,95320

Tags: , .