300,000

Đời xe: Elantra
Năm: 2003-2014
Chip:24c16,93c56,...

Tags: , .
300,000

Đời xe: Tucson
Năm: 2004-2015
Chip:93c46,93c66,...

Tags: , .