300,000

Đời xe: Carens
Năm: 2002-2006
Chip:93c46,93c56,93c66

Tags: , .
300,000

Đời xe: Cerato
Năm: .....-2011
Chip:93c46,93c56,93c66

Tags: , .
300,000

Đời xe: Optima
Năm: 2002-2013
Chip:24c16,93c46,93c56

Tags: , .
300,000

Đời xe: Rio
Năm: 2002-....
Chip:24c16,93c46,93c56,...

Tags: , .
300,000

Đời xe: Sorento
Năm: 2002-2013
Chip:24c16,93c46,93c56

Tags: , .