Mã SP:  FOR03 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:   3 nút
Tần số:  433mhz
Đời xe: 2016

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR01 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:   3 nút
Tần số:  433mhz
Đời xe:  2011-2014

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR06 1B33
Loại chìa:  Keyless Go
Số nút:   3 nút
Tần số:  433mhz
Đời xe: 2015

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR07 1A33
Loại chìa:  Keyless Go
Số nút:   3 nút
Tần số:  433mhz
Đời xe: 2015

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR18 2B25
Loại chìa: Remote tong teng
Số nút:  2 nút.
Tần số:  315 mhz
Đời xe: 2000-2013

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR17 2B35
Loại chìa: Remote tong teng
Số nút:  3 nút.
Tần số:  315 mhz
Đời xe: 2000-2013

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR16 2B33
Loại chìa: Remote tong teng
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2000-2013

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR12 2B23
Loại chìa: Remote tong teng
Số nút:  2 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2000-2010

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR05 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2004 - 2008

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  FOR 20 5B
Loại chìa: lưỡi thăng hoặc Lưỡi
Số nút:  ... nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , , , .