Mã SP:  HON05 2B40
Loại chìa: Remote
Số nút:  4 nút.
Tần số:  313.8 mhz
Đời xe: 2008 - 2014

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON01 1B33
Loại chìa: Keyless go
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2016

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON02 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:  3 nút
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2014 - 2016

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON22 1B43
Loại chìa: Keyless go
Số nút:  4 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2016 - 2017

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON23 2B23​
Loại chìa: Remote
Số nút:  2 nút
Tần số:  433 mhz
Đời xe: ...

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON23 1A23
Loại chìa: Remote
Số nút:  2 nút
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2008-2014

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON03  2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2008 - 2014

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON14 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:  3 nút
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2008-2014

Tags: , , .

Mã SP:  HON06 2B30
Loại chìa: Remote
Số nút:  2 nút
Tần số:  313.8 mhz
Đời xe: 2008 - 2014

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON12 1B23​
Loại chìa: Keyless go
Số nút:  2 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2016

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON21 1B43
Loại chìa: Keyless go
Số nút:  4 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2014-2019

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HON13 2B60​
Loại chìa: Remote
Số nút:  6 nút
Tần số:  313.8 mhz
Đời xe: 2005 - 2010

Tags: , , , , , , .