Máy Chẩn Đoán LAUNCH X431 Pro3 Cài Đặt Bảo Dưỡng Xe Hyundai i10 2015

LAUNCH X431 PRO3 reset khoảng thời gian bảo dưỡng của Hyundai i10 2015

LAUNCH X431 PRO3 có thể thực hiện Khoảng thời gian phục vụ trên Hyundai I10 I20, đây là hướng dẫn từng bước:

Tham khảo máy chẩn đoán LAUNCH PRO3 tại đây

Chuyển đến “Reset”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 2

Chọn OIL RESET.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval

Nhấn “OK”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 4

Chọn “Hyundai”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 5

Bật ON chìa.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 6

Nó sẽ tự động đọc số Vin. Nhấn vào “GENERAL”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 7

Nhấn vào “I10 (IA)”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 8

2014 – 2018.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 10

Chức năng đặc biệt.
.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 12

Cài đặt nhắc nhở dịch vụ.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 12

Nhấn “OK”.
.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 13

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 13

Nhấn “OK”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 14

Hoàn tất!

Nhấn nút [OK].

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 15

Nhấn vào “Khoảng cách”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 16

Vui lòng nhập thời gian bảo dưỡng
.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval17

Chuyển đến “Period”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 18

Nhập khoảng thời gian “12”.

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 19

Nhấn “OK”

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 20

Lưu hoàn tất!

.Launch x431 V Enables Hyundai Service Interval 21

Nhấn vào “Cancel.

.Launch x431 pro3 Enables Hyundai Service Interval 22Như vậy đây là cách chúng ta thiết lập reset bảo dưỡng cho Hyundai I10 2015