LAUNCH X431 Pro3 cài đặt mặc định phanh khẩn cấp phía trước Nissan Maxima 2017

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Van tiết lưu Launch X431 để xác định lỗi Phanh khẩn cấp chuyển tiếp cho Nissan Maxima 2017. Và để biết thêm thông tin sửa chữa Nissan, vui lòng kiểm tra: Nissan Trouble Repair.

LAUNCH X431 Pro3 cài đặt mặc định phanh khẩn cấp phía trước Nissan Maxima 2017

Kết nối Launch X431 Throttle với cổng Nissan MaximaOBD, sau đó vào menu để chọn [Nissan].

Chọn [Xe có 16PIN], xác nhận số VIN và chọn [OK]

Chọn [Chọn tự động(VIN)]

LAUNCH X431 Pro3 cài đặt mặc định phanh khẩn cấp phía trước Nissan Maxima 2017

Sau đó xác nhận số VIN, Model, Năm và chọn “OK”

Chọn [Lựa chọn hệ thống], sau đó chọn [Laser/Radar]

Chọn [Chức năng đặc biệt]

Chọn [Cài đặt mặc định tháng 2], sau đó chọn [OK]

Cài đặt mặc định Phanh khẩn cấp phía trước có thể được điều chỉnh “Tắt” hoặc “Bật”

Xong!