Phần mềm chuyên hãng Ford SVCI IDS 118.01

IDS-software

Ford IDS 118.01 ( SVCI J2534 )
Link Download :

+ Setup: IDS 118.01 Full
+ Driver: SVCI J2534 Ford Setup v1.1.8.1
+ Driver: SVCI J2534 Ford Setup v1.1.8.2
+ VCI: VCI Software 1.0.0.10
+ Update: 118.02

IDS-software

Hướng dẫn cài đặt phần mềm: Link