Phần mềm Ford/Mazda SVCI J2534

IDS Ford:
– Phiên bản 115.01:
+ Setup:IDS 115.01 Full( pass: IDS-115.01_Full )
+ Driver: SVCI J2534 Ford Setup v1.1.5.1( pass: SVCI_J2534_Ford_Setup_v1.1.5.1 )
+ VCI: VCI Software 1.0.0.0 ( pass: VCI_Software_1.0.0.0 )

– Phiên bản 116.01:
+ Setup: IDS 116.01 Full
+ Driver: SVCI J2534 Ford Setup v1.1.6.0
+ Driver: SVCI J2534 Ford Setup v1.1.6.1
+ VCI: VCI Software 1.0.0.0 ( pass: VCI_Software_1.0.0.0 )
+ Update: 116.02
+ Update: 116.04

IDS Mazda:
– Phiên bản 115.01:
+ Setup: IDS Mazda 115.00 Full
+ Driver: SVCI J2534 Mazda Setup v1.1.5.1

– Phiên bản 116.00:
+ Setup: IDS Mazda 116.00 Full
+ Driver: SVCI J2534 Mazda Setup v1.1.6.1

Link hướng dẫn cài đặt: Tại đây