Tài liệu đào tạo Toyota Team 21 cho kỹ thuật viên ô tô

Tài liệu đào tạo Toyota Team 21

Tóm tắt bộ tài liệu đào tạo của Toyota Team 21

Phần 1: Đào tạo căn bản.
Phần 2: KTV sơ cấp.
Phần 3: KTV trung cấp.
Phần 4: KTV cao cấp.
Phần 5: KTV chẩn đoán điện.

Link Download Tài liệu đào tạo Toyota Team 21 :